top of page

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBU

Pro jaké účely Vaše údaje zpracováváme?
Naše společnost nezpracovává osobní údaje uživatelů jinak, než k zákonem připuštěným účelům, popř. k účelům, s nimiž uživatel vyslovil souhlas, zejména k níže uvedeným účelům:

  • Měření návštěvnosti našich stránek

  • Zlepšování obsahu našich stránek a jejich vývoji

  • Zajištění bezpečnosti našich systémů a sítě před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů, a to v obvyklém na trhu prováděném standardu

  • Pro účely vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností (např. dokládání souhlasu se zpracováním osobních údajů apod.).

Vaše údaje obvykle zpracováváme ve svých vlastních počítačových systémech, popř. můžeme využívat systémů třetích osob (tzv. zpracovatelů).
 

Právní základ zpracování
Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je nezbytnost plnění smlouvy (včetně vymáhání vzniklých pohledávek), oprávněné zájmy (dané zájmem na ochraně našich práv, zpracování ke statistickým účelům, měření návštěvnosti našich stránek a zájmem třetích osob (zejména našich smluvních partnerů podílejících se na plnění pro Vás a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, vedení účetnictví, plnění povinností podle daňových předpisů).


Pokud bychom ke zpracování potřebovali Váš souhlas, budete o takový souhlas požádáni.

 


Jaké údaje zpracováváme, jak dlouho a jaké jsou jejich zdroje?
Pro shora uvedené účely zpracováváme zejména údaje o Vaší aktivitě na našich webových stránkách IP adresu, datum a čas přístupu, základní geografickou lokaci apod.
V případě, že bychom potřebovali Váš souhlas i údaje o tom, že jste nám takový souhlas poskytli a jakým způsobem byl poskytnut (uložením informace o způsobu a době udělení souhlasu, včetně Vaší IP adresy, ze které jste označili příslušné políčko).


Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení námi stanovených účelů, nejdéle však po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi. Osobní údaje zpracovávané se souhlasem jsou zpracovávány do odvolání souhlasu, poté lze data zpracovávat, pokud k tomu existuje jiný zákonný důvod (např. pro doložení souhlasu, pro možnost obrany proti právním nárokům atd.).


Pro stanovení délky doby zpracování používáme zejména hledisko (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků vůči naší společnosti, (iii) předpokládané lhůty pro detekci útoků na naši síť či jiných zjištění narušení bezpečnosti, (iv) obvyklých postupů na trhu a doporučení dozorových orgánů a (v) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik.


Pokud od Vás budeme potřebovat údaje, které Vás budou přímo identifikovat nebo které nám umožní Vás kontaktovat, výslovně Vás o ně požádáme.


Zdrojem osobních údajů, které o Vás zpracováváme, je zejména Vaše aktivita na našich webových stránkách.Komu můžeme údaje o Vás zpřístupnit?
ONLINEBYZNYS s.r.o. může zpřístupnit Vaše osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat zákon anebo s Vaším souhlasem, zejména:

 

  • dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické službyserverové služby, služby související s měřením návštěvnosti našich stránek a přizpůsobovánjejich obsahu preferencím uživatelů),

  • provozovatelům záložních serverů či provozovatelům technologií využívaných společností ONLINEBYZNYS s.r.o., kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti stránek,

  • na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.


Jste povinni nám údaje poskytnout?

Vaše osobní údaje poskytujete dobrovolně. Pokud by existovala zákonná povinnost nám
v některých případech údaje poskytnout, budeme Vás o této skutečnosti informovat.


Souhlas
Pokud by byl právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů souhlas, můžete takový souhlas
kdykoli bezplatně odvolat na uvedeném kontaktu info@byznysnaamazonu.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.


Cookies
Pro rozlišení jednotlivých počítačů a individuální nastavení některých služeb používáme na našich
webových stránkách soubory cookies či jiné obdobné síťové identifikátory. Cookies jsou malé textové
soubory, které naše servery ukládají pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si
lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě uživatele stejného
počítače pozná.


Cookies neslouží k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů.
Standardní webové prohlížeče podporují správu cookies. Pro detailnější informace prosím použijte
nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme
vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

bottom of page