top of page

OBCHODNÍ PODMÍNKY A

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky specifikují kupní smlouvu, jejíž předmětem je nákup služeb (dále jen "předmět koupě"), kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek http://www.byznysnaamazonu.cz/ nebo e-mailové komunikace přes info@byznysnaamazonu.cz

1.2. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího (dále jen "kupující" nebo objednavatel) a prodávajícího, kterým je obchodní společnost ONLINEBYZNYS s.r.o., se sídlem Heřmánková 330, 252 42 Jesenice u Prahy, IČ: 055 24 016, neplátce DPH, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 265119 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen "prodávající" nebo "poskytovatel"). V souladu s občanským zákoníkem se smluvní vztah řídí těmito obchodními podmínkami.

1.3. Předmětem koupě jsou služby uvedeny v odstavci 3 (detailní popis služeb zde), které jsou vykonány prodávajícím po objednání kupujícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující souhlasí, že uhradí příslušné faktury řádně a včas.

 

 

2. Objednávka

2.1. Kupující nejprve nezávazně objednává veškeré služby odesláním nezávazné objednávky. Po odeslání nezávazné objednávky mu přijde na zadanou e-mailovou adresu celková kalkulace ceny společně s dohodou o poskytnutí služeb.

2.2. Kupující závazně objednává předmět koupě odsouhlasením kalkulace nebo spolupráce. Od této chvíle se stává objednávka právně závazná a kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. prodávající se zavazuje poskytnout kupujícímu předmět koupě a kupující se zavazuje řídit těmito podmínkami.

2.3. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit.

2.4. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami společnosti ONLINEBYZNYS s.r.o. a že s nimi souhlasí.

 

3. Služby a platby

3.1. Přidání produktů

3.1.1. Objedná-li si objednavatel u poskytovatele přidání produktů, řídí se tato služba podmínkami uvedenými v tomto článku.

3.1.2. Poskytovatel se zavazuje přidat produkty, které mu budou sděleny na příslušné platformy Amazonu.

3.1.3. Objednavatel bere na vědomí a souhlasí, že pro účely přidání produktů do kategorií, které vyžadují od Amazonu získání povolení k prodeji, bude od poskytovatele vyzván k poskytnutí potřebných informací.

 

3.1.4. Ceny přidání produktů se řídí podle domluvených podmínek při komunikaci.

 

3.1.5. Veškeré platby za tuto službu se provádí po dohodě podle jedné z následujících možností:

3.1.5.1. Poskytovatel může od objednatele požadovat zálohu ve výši 50% před zahájením plnění této služby.

3.1.5.2. Poskytovatel může od objednatele požadovat zálohu ve výši 50% po přidání produktů a zbylou částku po vytvoření shipping plánu.

3.1.5.3. Poskytovatel může od objednatele požadovat celou částku před zahájením plnění této služby.

3.1.6. Pokud se strany předem nedohodnou na provedení platby, bude se platba řídit podle řádku 3.1.5.2.

3.1.7. Prodávající se zavazuje kupujícímu, že nevydá nebo nijak neposkytne žádné získané informace jiné osobě.

3.2. Správa účtu

 

3.2.1. Objedná-li si objednavatel u poskytovatele správu účtu, řídí se tato služba podmínkami uvedenými v tomto článku.

3.2.2. Poskytovatel se zavazuje plnit tuto službu v rozsahu, který je popsán u dané služby nebo podle předem domluvených podmínek.

3.2.3. Cena správy účtu je dle domluvy účtována fixně nebo hodinově.

3.3. Tvorba reklamní kampaně

 

3.3.1. Objedná-li si objednavatel u poskytovatele tvorbu reklamní kampaně, řídí se tato služba podmínkami uvedenými v tomto článku.

3.3.2. Poskytovatel se zavazuje plnit tuto službu v rozsahu, který je popsán u dané služby nebo podle předem domluvených podmínek.

3.3.3. Cena tvorby reklamní kampaně činí 500,- Kč za hodinu. 

3.3.4. Platba za tuto služu se provádí po nastavení a spuštění reklamní kampaně.

3.4. Audit prodejního účtu

 

3.4.1. Objedná-li si objednavatel u poskytovatele audit prodejního účtu, řídí se tato služba podmínkami uvedenými v tomto článku.

3.4.2. Poskytovatel se zavazuje plnit tuto službu v rozsahu, který je popsán u dané služby nebo podle předem domluvených podmínek.

3.4.3. Cena auditu prodejního účtu činí 500,- Kč za hodinu. 

3.4.4. Platba za tuto služu se provádí před zahájením kontroly.

3.5. Překlad popisků + SEO

 

3.5.1. Objedná-li si objednavatel u poskytovatele překlad popisků, řídí se tato služba podmínkami uvedenými v tomto článku.

3.5.2. Poskytovatel se zavazuje plnit tuto službu v rozsahu, který je popsán u dané služby nebo podle předem domluvených podmínek.

3.5.3. Cena překladů popisků + SEO je stanovena na 2000,- Kč / produkt.

3.5.4. Platba za tuto služu se provádí předem. 

4. Reklamace služeb

4.1. Právo na reklamaci předmětu koupě kupujícímu vzniká pouze v případě, nesplní-li prodávající služby, které si kupující objednal.

4.2. Právo na reklamaci kupujícímu nevzniká ani v případě, že:

4.2.1. jeho prodej na jakémkoli prodejním portálu Amazonu není úspěšný.

4.2.2. jeho prodejní účet byl zablokován Amazonem.

4.2.3. Amazon odmítl naskladnit jeho zboží. 

5. Kupní cena, daňový doklad

5.1. Na našem webu naleznete veškeré ceny služeb. Výsledná cena bude vypočtena v kalkulaci, kterou obdržíte po odeslání nezávazné objednávky.

5.2. Faktura: Ohledně plateb prováděných na základě objednávky vystaví prodávající kupujícímu fakturu.

 

5.3. Platby jsou prováděny prostřednictvím bankovního převodu na náš bankovní účet, který je uveden v pravém horním rohu na faktuře.

 

5.4. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

6. Práva a povinnosti 

 

6.1. Prodávajícího

 

6.1.1. Pokud bude kupujícív prodlení s úhradou některé faktury delším než 30 kalendářních dnů, má prodávající právo přestat poskytovat rozsah plnění uvedený v článku IV. a V. a to do doby, než kupující uhradí všechny své finanční závazky vůči prodávajícímu.

6.1.2. Prodávající je povinen uchovávat v tajnosti veškeré informace o kupujícím a o předmětu a podmínkách této smlouvy.

6.1.3. Prodávající má právo na informace nezbytné k provádění smluvené činnosti, které mu budou v potřebném rozsahu sděleny.

6.2. Kupujícího

6.2.1. Kupující je povinen platit dohodnuté poplatky vyplývající z této smlouvy řádně a včas. 

 

6.2.2. Kupující je oprávněn kontrolovat provádění smluvené činnosti. Zjistí-li, že prodávající provádí činnost v rozporu se svými povinnostmi, je kupující oprávněn dožadovat se toho, aby prodávající odstranil vady a smluvenou činnost prováděl řádně.

 

6.2.3. Prodávající má právo vypovědět smlouvu nejdéle 10 dní před začátkem měsíce, od kterého chce poskytování služeb zrušit. Výpověď musí být zaslána a podepsána na náš e-mail info@byznysnaamazonu.cz.

 

7. Sankce

7.1. Nezaplatí-li kupující prodávajícímu kupní cenu řádně a včas, je povinen prodávajícímu zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny služby za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny služby, která je splatná bezprostředně po doručení výzvy k zaplacení této smluvní pokuty a to převodem na bankovní účet společnosti ONLINEBYZNYS s.r.o., číslo účtu: 4252003329/0800, VS: číslo Vaší faktury.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Prohlášení prodávajícího: Společnost ONLINEBYZNYS s.r.o. IČ: 055 24 016 se zavazuje plně respektovat osobní a firemní data kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti zneužití. Údaje, které zadáváte v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu, včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci plateb a pro komunikaci s kupujícím.

8.2. Na požádání na e-mailovou adresu info@byznysnaamazonu.cz Vám poskytneme informace o tom, jaké informace o Vás zaznamenáváme. V případě otázek na ochranu osobních údajů nás kontaktujte na info@byznysnaamazonu.cz

8.3. Poučení o zpracování osobních údajů naleznete zde.

9. Kopírování obsahu

9.1. Společnost ONLINEBYZNYS s.r.o. povoluje kopírování obsahu z webové stránky pouze v případě, bude-li uveden jako citace s odkazem na konkrétní část našeho webu.

9.2. Veškeré soubory a informace z webu a klientské sekce je zakázáno citovat, vystavovat či jinak zveřejňovat na internetu pod pokutou 100 000,- Kč.

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Společnost ONLINEBYZNYS s.r.o. neprovádí rady ohledně daní ani DPH při prodeji na Amazonu. Neneseme zodpovědnost za případné daňové problémy vzniklé prodejem na Amazonu. Pro daňové účely se obraťte na daňového poradce.

 

10.2. Společnost ONLINEBYZNYS s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Každá nová verze obchodních podmínek je dostupná na webových stránkách http://www.byznysnaamazonu.cz/obchodni-podminky a je označena datem účinnosti. Veškeré objednávky se vždy řídí aktuální verzí obchodních podmínek.

10.3. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2021.

Byznysnaamazonucz.png
bottom of page